1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Філь Юлія Сергіївна, к. і. н., м. н. с., Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.


Основні наукові зацікавлення: індологія, модернізація, націоналізм, ідентичності.

Основні напрями дослідницької роботи: Модернізація Британської Індії, сучасна індуська релігійність, секуляризація Індії, сучасна індійська ідентичність.

Дисертація: «Формування вестернізованих індуських політичних еліт у північній Індії (1858–1921 рр.)».


Публікації (в хронологічному порядку)

 • Ідея справедливості, а також мирське та духовне правосуддя у буддизмі на прикладі «Анґулімала сутти» // ХХV Сходознавчі читання А. Кримського: Матеріали міжнародної наукової конференції, 10 листопада 2022 р. Київ. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С.330-332. PDF

 • Особливості присутності індуїзму в інформаційному просторі сучасної Індії // VІ Конгрес сходознавців: збірник матеріалів, м. Київ, 3 грудня 2022 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С.257-259. PDF.

 • «Культурні війни»: націонаоналізм та релігія в сучасній Індії // Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. С. 51-54. PDF.

 • Онтологія індуїстського ставлення до природи та екологічний стан сучасної Індії // Межі релігійного і природного: різноманітність традицій та інтерпретацій (збірник статей). Рівне: О. Зень, 2022.

 • Закулісся «Ведалайфу» // Портал «Філософія і релігієзнавство». 28.10.2021 HTML

 • Джамму і Кашмір: Моді поглинає мусульманську автономію. Світ мовчить // Інформаційно-аналітичний бюлетень Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2021, №1. PDF

 • Культурні війни навколо індуїзму в сучасній Індії. Рец. на: Elst K. Hindu Dharma and the Culture Wars. New Delhi: Rupa Publications, 2019 // Східний світ 2021, № 3. PDF

 • Філь Ю. С., Карпіцький М. М. Захист вайшнавами ISKCON власної ідентичності в контексті дискусій про індуїзм // Східний світ 2021, № 1.

 • Гончарук А. З., Дроботюк О. В., Кіктенко В. О., Мусійчук В. А., Філь Ю. С.  Україна і країни Східної, Південно-Східної та Південної Азії: підсумки 2020 року та перспективи розвитку : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2021. PDF

 • Філь Ю. С. Міжнародне товариство свідомості Кришни (ISKCON) в період війни на Донбасі (2014 – 2019) // Релігійна свобода. 2020. № 25. С. 52–68. PDF

 • Філь Ю. С. Універсальність вайшнавізму та місце української культури в ISKCON // Східний світ. 2020, № 2. С. 101–112. PDF
 • Філь Ю. С. Ікона «Ґанді». 30.01.2020 HTML

 • Філь Ю. С. Пан-індійська ідентичність: поява і сучасне визначення // До 100-річчя від дня народження академіка Омеляна Пріцака (1919–2006). Тези доповідей міжнародної наукової конференції. м. Київ. 16 травня 2019 р. К., 2019. — С. 57–58. PDF

 • Філь Ю. С. Круглий стіл “Вайшнавська культура в сучасному світі” в рамках VI Конгресу молодих дослідників релігії “Релігія в сучасній культурі” (Київ, 18 жовтня 2019 року) // Східний світ, 2019, № 4. — С.185–188.PDF

 • Філь Ю. С. Індія: погляд з великих та маленьких міст Уттар-Прадешу, Західної Бенгалії та Одіші. // Східний світ, 2019, № 3. PDF

 • Філь Ю. С. Індуські вестернізовані еліти Північної Індії (1858–1921). К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2018. — 220 с. PDF

 • Філь Ю. С. Образ Бхарат Мати в контексті індійського націєтворення // Scientific Journal Virtus. 2018. № 26. PDF

 • Філь Ю. С. Кастове питання в поглядах індуської політичної еліти Північної Індії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. // Східний світ, 2018, № 2. — С. 50–62 PDF

 • Філь Ю. С. Проблеми атрибуції тибетської буддійської скульптури // Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва). Матеріали семінару-практикуму (21–25 травня 2018 Київ): науково-методичний збірник. Національний Києво-Печерський історико-культурний-заповідник. Київ: «Фенікс», 2018. — С. 88–95.PDF

 • Філь Ю. С. Релігійність індусів у романі Аравінда Адіга «Білий тигр» у контексті сучасних тенденцій розвитку індуїзму // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. — C. 51. PDF

 • Філь Ю. С. Формування вестернізованих індуських політичних еліт у Північній Індії (1858–1921 рр.): автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 07.00.02. К., 2017. PDF

 • Філь Ю. С. Політична вестернізація індуських освічених кіл Північної Індії
  (1858–1921) // Східний світ, 2016, № 1. PDF — С. 47–56.

 • Філь Ю. С. Соціальний і культурний контекст діяльності Бгактівіноди Тгакура. // Вайшнавська традиція крізь століття. Вип. 2. Збірка матеріалів IV та V Міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь століття» 2014–2015 років. Луцьк: Друкмаркет, 2016. — С. 81–92.PDF

 • Філь Ю. С. Англійська політична система як виклик освіченим колам Північної Індії (1885–1921 рр.) // ХIХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 16–17 жовтня 2015 р. К. : Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2015.

 • Філь Ю. С. Рецепція філософії Й. Гердера та Й. Фіхте теоретиками індійського націоналізму у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні філософського факультету — 2015», м. Київ (21–22 квітня 2015 р.). Матеріали доповідей та виступів. — К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. Ч. І. — С. 231–232.

 • Філь Ю. С. Вплив західної думки на ідеологів націоналізму в Північній Індії (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Східний світ, 2015, № 2. PDF — С. 57–64.

 • Філь Ю. С. Освітній проект християнських місій Північної Індії ХІХ ст. // Сходознавство, 2014, № 68. PDF

 • Філь Ю. С. Образ Бхарат Мати як продукт колоніального дискурсу // Сучасні тенденції сходознавства. Збірник наукових праць за матеріалами Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків 11–12 квітня 2014 р. Х.: Харківський національний педагогічний університет, 2014. PDF

 • Філь Ю. С. Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів // Східний світ, 2014, № 2. PDF

 • Філь Ю. С. Брахмо-самадж та Ар'я-самадж: релігійно-реформістські рухи Бенгалії та гіндімовного регіону Індії (порівняльний аспект) // ХVIII Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 17–18 жовтня 2014 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2014.

 • Філь Ю. С. «Стратегічне партнерство» в сучасній політологічній думці Індії // Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу. Аналітична доповідь. Київ, 2013. — С. 60–67.

 • Філь Ю. С. Індійські «вестернізовані еліти» другої половини ХІХ — початку ХХ ст. як проблема соціальної історії // Сходознавство, 2013, № 62–63. PDF

 • Філь Ю. С. Вестернізація індійських освічених еліт очима російських мандрівників в останній чверті ХІХ ст. // Сходознавство, 2013, № 61. PDF

 • Філь Ю. С. Вестернізація індійських еліт очима російських мандрівників у др. пол. ХІХ — на поч. ХХ ст. // Сучасні тенденції сходознавства. Збірник наукових праць за матеріалами Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Харків 19–20 квітня 2013 року. — C. 122–126.

 • Філь Ю. С. «Стратегічне партнерство» в сучасній політологічній думці Індії // Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах глобального світу. Аналітична доповідь / За ред. В. О. Кіктенка. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2013. PDF

 • Філь Ю. С. Сучасний стан, проблеми та перспективи двосторонніх відносин України з Індією / За ред. В. О. Кіктенка. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2013. PDF

 • Філь Ю. С. Як розуміти 330 мільйонів богів у індуїзмі або чому «корова-карма» не вичерпує індійської культури // Портал «Філософія і релігієзнавство». HTML

 • Філь Ю. С. «Стратегічне партнерство» в політологічній думці та зовнішньополітичній практиці Індії // Сходознавство, 2012, № 60. PDF

 • Філь Ю. С. Ю. М. Реріх, Індологія та Індія: точки перетину// Всеукраїнській науково-громадська конференція до 110-ї річниці від дня народження Юрія Миколайовича Реріха. Тези доповідей. м. Київ 8 грудня 2012 р. – C. 54-59.

  Відео про Ар’я-самадж  facebook Відео

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук