1
Український індолог
2

Сайт
створено на громадських засадах у співпраці з

Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Крим­сь­ко­го НАН України

Журналом «Східний світ»

Всеукраїн­сь­кою асоціацією індологів

Центром мови гінді й індійської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товариством дослідників східних філософій Інституту філософії ім. Г. С. Ско­во­ро­ди НАНУ

Схо­до­знав­чим гуртком Києво-Могилянської академії

 

 

Завгородній Юрій Юрійович, доктор філософських наук,
старший науковий співробітник, Сектор історії східної філософії, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАНУ.


Публікації (в хронологічному порядку)

 • Йоґа і йоґіни в «Бгаґавата-пурані» (частина перша). Мультиверсум. Філософський альманах. 2022. Випуск 2(176). Том 1. PDF.

 • Класична індійська філософія в оксфордській серії «Історія філософії без жодних прогалин». Рецензія на: Adamson, P., & Ganeri, J. (2020). Classical Indian Philosophy: a History of Philosophy Without any Gaps. Oxford: Oxford University Press. Volume 5 // «Sententiae» Vol. 40 No. 2 (2021) PDF

 • Кумарасвамі А. Східна мудрість і західне знання / переклад з англійської, вступна стаття та примітки Ю. Ю. Завгороднього // Східний світ, 2020, № 4. PDF

 • Hinduism in Ukraine: from Ancient Times to Present Day // Handbook of Hinduism in Europe. V 2. Leiden— Boston, 2020. P. 1525–1559.
  PDF

 • Індія Ніцше як філософський неакадемічний варіант орієнталізму // Східний світ, 2020, № 1. PDF

 • Розуміння сну в деяких сакральних індуїстських текстах // Збірник тез науково-практичної конференції «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії» на тему: «Виникнення, суть та існування людини у світі: філософські, наукові та релігійні підходи». Львів, 2019. PDF

 • Свобода як найвища мета людини по-індійськи // Проблеми свободи в східних філософіях: теоретичні та екзистенцій ні виміри. Філософська думка» 2018, № 4 PDF

 • Встановлення та систематизація корпусу перекладів давньоіндійських творів українською мовою (1890–1920 рр.) // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш ; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Міркування над «Гітою» // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Релігійно-філософська думка Дживи Ґосвамі в академічній літературі ХІХ – пер. пол. ХХ ст. (як приклад орієнталістичної академічної парадигми // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Львівський період у творчості польського індолога Станіслава Шайєра // Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті): збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І. Лукаш; НАН України, Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. К., 2018. PDF

 • Йоґа у Бгаґавата-пурані. Книга перша // XXI Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 17–18 листопада 2017 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2017. PDF

 • Періодизація та історіографія індійської філософії: такі різні і такі необхідні. Рецензія на: Periodization and Historiography of Indian Philosophy / Ed. by Eli Franco. – Wien: Sammlung de Nobili – Arbeitsgemeinschaft für Indologie und Religionsforschung. Східний світ, 2017, № 1–2. PDF

 • Поняттєво-термінологічний ряд Бгаґавадґіти: історико-філософський аналіз (І-й та ІІ-й розділи) // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2017. PDF

 • Орієнталістична «Індійська філософія» С. Радгакрішнана// Східний світ, 2015, № 2. PDF

 • Indological meeting at Jawaharlal Nehru University // Східний світ, 2014, № 2. PDF

 • Рецепція індійської філософії в Україні. Лінія Вед (1840–1930-ті рр.). К.: Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2013.

 • Осмислення упанішад в Україні : 1840–1910 рр. // Наукові записки. Том 102, Філософія та релігієзнавство К.: Національний університет Києво-Могилянська академія, 2010. PDF

 • Катха упанішада в перекладі Павла Ріттера (1933): мотивація вибору тексту // Наукові записки НаУКМА. Том 155. Філософія та релігієзнавство. К., Національний університет Києво-Могилянська академія, 2011. PDF

 • Особливості звернення до індійської релігійно-філософської традиції і культури академіка Михайла Калиновича. Маґістеріум, 2010. Випуск 39. Історико-філософські студії. PDF

  Що нам відомо про індологічний інтерес академіка Михайла Калиновича (до 120-річчя від дня народження) // Сходознавство, 2009, № 47. PDF

 • «Вайшешика-сутри» Канади (I.1.1–31): переклад й історико-філософський коментар // ІХ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 1–2 червня 2005 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2005. (Див. також тут.)

 • Буддизм у творчості Івана Франка // Слово і час, 2005, № 11. PDF
 • Тантрична практика і кохання (за «Листами про буддійську етику» Бідії Дандарона) // Східний світ, 2005, № 2. PDF

 • ХІІ Всесвітня санскритологічна конференція. Східний світ, 2004, № 1. PDF

 • Вивчення індійської філології в Україні: 1840–1941-і рр.(до постановки питання) // VІІІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 2–3 червня 2004 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2004.

 • Давньоіндійські твори в українських перекладах: 1870-1920-ті роки.
  // Східний світ, 2003, № 4. PDF
  // Індія: давнина і сучасність. Збірник наукових праць. Вип. I, 2-ге вид., доповн. та уточ. К.: Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. PDF

 • Індійська філософія як цілісне явище: наявне і дійсне (з досвіду викладання індійської філософії) // V Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 10–12 жовтня 2001 р. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2001.

 

Сайт
створений задля сприяння розвою української індології та полегшення ознайомлення з її здобутками.

Якщо у Вас є індологічні статті чи монографії або переклади, які наразі відсутні на нашому сайті, просимо надсилати їх нам (або надсилати посилання на них, якщо вони вже є в Інтернеті).

Також вітаються конструктивні зауваження і пропозиції щодо роботи сайту.

кіно
Телесеріал «Ма­га­бга­ра­та» з українськими субтитрами. Переклад з гінді Станіслава Мартинюка
Запит на перегляд

facebook Фейсбук